Đó là lý do chúng tôi mua bảo hiểm

Chúng tôi không muốn hạnh phúc của mình bị phá vỡ bởi những tai nạn bất ngờ xảy ra