Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai

Tất cả mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng … Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai