NHÀ THẦU PHỤC HỒI

Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải khắc phục thiệt hại bổ sung dựa theo chính sách bảo hiểm (hợp đồng).

 

“Tại sao tôi nên thuê một nhà thầu phục hồi thay vì nhà thầu tổng hợp?”

Nhà thầu phục hồi hiểu rõ về các công ty bảo hiểm và quy trình yêu cầu bồi thường và cách thức bảo hiểm các công ty chi trả cho việc sửa chữa.

Nhà thầu phục hồi chuyên cung cấp hỗ trợ cho chủ hợp đồng chính sách với trường hợp dịch vụ sửa chữa khẩn cấp để bảo vệ tài sản của người được bảo hiểm khỏi bị thiệt hại thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *