Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bảo hiểm trở nên keo kiệt?

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bảo hiểm của bạn trả tiền bồi thường cực kỳ thấp?